AUDIOTECHNIKA

NF ZOSILOVAČE

DOPLNKY

MODULY

AUDIOTECHNIKA

Základnou právnou normou, ktorá upravuje problematiku BOZP je zákon č. 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon sa vzťahuje  na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach, ale aj na iné osoby,  kými sú napr.  osoby, ktoré uskutočňujú praktické vyučovanie žiakov stredných a  vysokých škôl. Okrem práv, ktoré zákon o BOZP zamestnancom priznáva,  ustanovuje aj povinnosti na úseku BOZP, ktoré sa týkajú zamestnanca aj  zamestnávateľa.

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznámime Vás s Vašimi právami a povinnosťami, všeobecnými zásadami prevencie a základnými podmienkami na zaistenie bezpečnosti na pracovisku. V prípade pracovného úrazu Vám poradíme, ako postupovať a registrovať pracovný úraz.